Menú Cerrar

Validación de módulos profesionais

ORIENTACIÓN > acceso a ciclos | acceso á universidade | acreditación | probas libres | validación | atención á diversidade | DUAL | bolsa emprego
 

Coa validación dáse por superada un parte ou partes de estudos oficiais que se están a realizar tendo en conta a formación achegada e superada polo interesado con anterioridade.

Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Enlace ao RD

IMPORTANTE: Este Real decreto deroga os anexos relativos ás validacións de módulos profesionais establecidos nos anexos dos reais decretos que regulan os títulos de Formación Profesional derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, publicados con anterioridade ao 5 de marzo de 2017.

A persoa solicitante presentará a solicitude de validación daqueles módulos dos que estea matriculada perante a dirección do centro educativo.

1. Se a resolución da validación corresponde á DIRECCIÓN DO CENTRO EDUCATIVO, o alumnado deberá presentar o ANEXO XIV da Orde 12 de xullo de 2011 debidamente cuberto, dentro dos primeiros 20 días de inicio das clases

(O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SOE REMATAR EN TORNO AO 10 DE OUTUBRO).

2. Se a resolución de validación corresponde ao MINISTERIO  DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL, o alumnado deberá presentar o ANEXO V do Real decreto 1085/2020.

O prazo de presentación de solicitudes de validación que resolve o ministerio iníciase o día en que comeza o curso escolar e finaliza o derradeiro día do curso escolar.

Só se poderá presentar unha ÚNICA solicitude de validación por curso académico.

Trataránse con preferencia os expedientes presentados dende o inicio do prazo para realizar a matrícula ata a finalización do mes de outubro de cada curso escolar.

Cada módulo profesional validado recollerase nos documentos académicos, aos efectos de cálculo da nota media do ciclo formativo de Formación Profesional, coa cualificación obtida polo solicitante no módulo profesional cursado que conste na documentación académica correspondente, segundo o artigo 3.3. do Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro (BOE do 30 de decembro).

Naqueles casos, nos que a validación esixa considerar máis dun módulo profesional, a cualificación final será o resultado do cálculo da media aritmética das cualificacións obtidas nos devanditos módulos, sendo unicamente de aplicación cando se acheguen módulos profesionais de formación profesional do sistema educativo (LOXSE e LOE).

Os módulos profesionais que sexan susceptibles de validación pola achega de estudos universitarios, por ter superados estudos anteriores á LOXSE ou por ter superadas unidades de competencia do Catálogo Nacional das Cualifiacións, non levarán asinada ningunha puntuación, constando no expediente do alumnado como validado e non computarán aos efectos de cálculo da nota medio do ciclo formativo.

Alumnado matriculado en ciclos LOE
O alumnado matriculado en ciclos formativos dos títulos de formación profesional ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), poderá validar:

a) Os módulos profesionais que correspondan a partir de módulos superados de títulos da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), de acordo co establecido no anexo II do Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, para aqueles títulos publicados anteriormente ao 5 de marzo de 2017.

b) Os módulos profesionais que posúan similares resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos básicos, con independencia do ciclo no que se inclúa, a partir de módulos superados de títulos da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, que están establecidos no anexo III do Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, para aqueles títulos publicados anteriormente ao 5 de marzo e 2017.

c) Os módulos profesionais que posúan similares resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos básicos, con independencia do ciclo no que se inclúa, a partir de módulos superados de títulos da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, que están establecidos no anexo IV do Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, para aqueles títulos publicados con posterioridade ao 5 de marzo e 2017.

d) O módulo profesional de FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL, ou o módulo de EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA, de ter aprobado o mesmo módulo en calquera dos ciclos formativos correspondentes aos títulos establecidos ao abeiro da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio.

e) O módulo de Formación e Orientación Laboral, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias:

1º. Se acredite ter superado o módulo profesional de Formación e orientación laboral establecido ao abeiro da Lei 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e se acredite a formación establecida para o desempeño das funcións de nivel básico da actividade preventiva, expedida de acordo co disposto no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención, con indicación expresa dos contidos superados. A data de finalización desta formación debe ser anterior á formalización da matrícula no módulo de Formación e orientación laboral.

2º. Se achegue o título de técnico superior en Prevención de Riscos Profesionais aprobado segundo a Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

3º. Se obtivese a acreditación de todas as unidades de competencia incluídas no título, mediante o procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, se acredite, polo menos, un ano de experiencia laboral e se estea en posesión da acreditación da formación establecida para o desempeño das funcións de nivel básico da actividade preventiva, expedida de acordo co disposto no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención, con indicación expresa dos contidos superados. A data de finalización desta formación e da acreditación das unidades de competencia incluídas no título debe ser anterior á formalización da matrícula no módulo de Formación e orientación laboral.

f) Os módulos profesionais que se establecen na norma pola que se regula cada título, por ter acreditada algunha unidade de competencia que forme parte do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais obtida exclusivamente mediante o procedemento de avaliación e acreditación das competencias profesionais establecido no Real decreto 1224/2009 ou mediante certificados de profesionalidades elaborados a partir do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Non é posible a validación de módulos achegando unha unidade de competencia obtida pola superación de módulos profesionais do sistema educativo. Neste caso aplicarase a validación de módulos que corresponda

Os módulos profesionais acreditados mediante resolución das administracións educativas por homologación dun título estranxeiro, poderán ser achegados como formación para proceder ás validacións que correspondan, nas mesmas condicións e seguindo o mesmo procedemento.

1. SOLICITUDE DE VALIDACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONAIS COMPETENCIA DA DIRECCIÓN DO CENTRO EDUCATIVO

A resolución favorable ou desfavorable do recoñecemento das validacións recollidas nos puntos anteriores corresponde á dirección do centro docente público onde conste o expediente académico do alumno ou a alumna.

O formulario da solicitude de validación de módulos profesionais, competencia da dirección do centro educativo, está establecido no anexo XIV da Orde do 12 de xullo de 2011.

Formulario de solicitude de validación Dirección do centro
(Anexo XIV da Orde do 12 de xullo de 2011)

————————————————–

2. SOLICITUDE DE VALIDACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONAIS COMPETENCIA DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

Os módulos profesionais que non estean incluídos nos puntos anteriores poderán ser obxecto de validación, de ser o caso, pola Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación da Formación Profesional do Ministerio de Educación e Formación Profesional, seguindo o procedemento establecido no Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, sempre que se dean os seguinte supostos: 

a) Que se acheguen estudos universitarios oficiais e se realice unha solicitude de validación de módulos profesionais incluídos en títulos regulados ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, ou da Lei orgánica 1/1990, do 3 outubro.

b) Que se acheguen títulos regulados ao abeiro da Lei 14/1970, do 4 de agosto ou  da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro e que se realice unha solicitude de validación de módulos profesionais incluídos en títulos regulados ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio ou da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro.

c) Que se acheguen títulos regulados ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, e que se realice unha solicitude de validación de módulos profesionais incluídos en títulos regulados ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, agás os módulos de FOL e Inglés.

O centro tramitará a solicitude de validación e a documentación achegada polo alumnado, logo da súa revisión e verificación, utilizando a sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional (https://sede.educacion.gob.es) e aterase ao disposto no artigo 6 do devandito real decreto.

O modelo de solicitude establecido para tal efecto, é o anexo V do Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro.  Hai que indicar de forma expresa na solicitude o código e a denominación exacta do módulo ou módulos profesionais para os que solicita a validación, establecidos nos reais decretos dos títulos.

Formulario de solicitude de validación – Ministerio
(Anexo XV do RD1085/2020)

————————————————–

A persoa solicitante, deberase rexistrar na sede electrónica do ministerio para poder descargar a resolución da súa solicitude. Mentres a persoa solicitante non estea en posesión da resolución non estará eximido da asistencia a clase e da súa presentación ás avaliacións correspondentes.

Tendo en conta o establecido no Real decreto 1618/2011, do 14 de novembro, sobre recoñecemento de estudos no ámbito da Educación Superior, as validacións entre estudos universitarios e de Formación Profesional poderase solicitar cando estes últimos pertenzan ao espazo da educación superior. Ademáis, o número de módulos profesionais dos ciclos de grao superior validados non poderá superar o 60% da totalidade de créditos ECTS establecidos no real decreto polo que se establece o título técnico superior e se fixan os aspectos básicos do currículo, sempre que se acheguen ensinanzas universitarias que estean relacionadas co campo de coñecemento e exista similitude entre as competencias, coñecementos e resultados de aprendizaxe.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional ten publicadas unha serie de TÁBOAS coa finalidade de servir de orientación para solicitar as validacións adecuadas de módulos profesionais de títulos de formación profesional do sistema educativo (LOXSE ou LOE) achegando estudos universitarios oficiais.

O módulo de Empresa e iniciativa emprendedora que resulte validable con algún módulo pertencente a algún título establecido ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, poderá ser validable en calquera dos títulos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006.

Os módulos profesionais que xa fosen previamente validados non poderán ser achegados como formación para solicitar outra validación de módulos.

Os estudos que teñan concedida a equivalencia específica ou xenérica, para os efectos académicos e/ou profesionais, con títulos de formación profesional non poderán ser utilizados á súa vez para a validación de módulos profesionais.

Os módulos profesionais que teñan os mesmos códigos e as mesmas denominacións, capacidades terminais ou resultados de aprendizaxe, contidos e duración, serán considerados idénticos, independentemente do ciclo formativo ao que pertenzan; trasladaranse as cualificacións obtidas nos módulos profesionais superados a calquera dos ciclos nos que os devanditos módulos estean incluídos, e por tanto non se trata dunha validación.

Polo anterior, os módulos co mesmo código, pertencentes a diferentes títulos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, que resultasen validables con algún módulo pertencente a algún título establecido ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, poderán ser validables en calquera dos títulos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006.

NOTA IMPORTANTE . Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta sección contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.