Menu Close

CSIMS04 | Son

Son para audiovisuais e espectáculos
 HORAS
Son para audiovisuais 
– UF1: son en producións videográficas e cinematográficas
– UF 2: son en programas de radio e televisión
267
Instalacións de son 
– UF 1: caracterización dos medios técnicos en instalacións de son
– UF 2: montaxe, conexión e posta en funcionamento da instalación de son
213
Comunicación e expresión sonora133
Electroacústica 133
Planificación de proxectos de son107
Formación e orientación laboral
– UF1: prevención de riscos laborais.
– UF 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
107
 HORAS
Gravación en estudio175
Posprodución de son175
Control de son en directo140
Axustes de sistemas de sonorización87
Empresa e iniciativa emprendedora53
  
Formación en centros de traballo384
Proxecto de son para audiovisuais e espectáculos26