Menú Cerrar

Secretaría

Nesta sección poderán resolverse trámites menores de carácter interno. En caso de dúbida ou erro, contactar co correo do centro.

Procedementos

Formulario de solicitude de matrícula para cursar  o(s) módulo(s) de FCT / PROXECTO no terceiro trimestre do curso 2024.

INSTRUCIÓNS

O pago do seguro escolar forma parte parte do proceso de matriculación anual, unha  vez adxudicada a praza:  

É obrigatorio para menores de 28 anos.
Ingresar 1.12€ na conta de ABANCA:

ES83 2080 0702 1730 4000 4918

No recibo/ resgardo de abono ten que figurar o nome completo do/a alumno/a.
A data de pago non pode ser anterior á data de adxudicación de praza.

O pago das taxas do título realizaráse  telemáticamente neste enlace: ATRIGA
Os códigos que se piden na solicitude de pago son:

  • Consejería: 07: Educación, Universidade e Formación Profesional
  • Delegación: 13: Servicios Centrais
  • Servicio: 03: Ensino Medio
  • Tasa denominación: 302003: “Expedición de títulos académicos… LOE…”

No campo “base de cálculo” indicarase “Título de Técnico Superior en [nome completo do ciclo]”.
Actualmente, o importe a ingresar coa tarifa “normal” (sin familia numerosa…) é de 54€

Importante: Unha vez realizado o pago, haberá que remitir ao centro os resgardos correspondentes (modelo 730) por email e un escaneo/foto do DNI para que podamos tramitar o título.

Se tes cualquera dúbida, consúltanos.

Unha vez tramitado, podemos facilitar un certificado académico completo, que  debería servir para cualquera trámite.

Modelo Anexo I  para alumnado solicitante de matrícula que cursa no réxime Ordinario. 

IMPORTANTE – Debe ir ASINADO

Modelo Anexo II   para alumnado solicitante de matrícula que cursa nos réximes Modular / Distancia

IMPORTANTE – Debe ir ASINADO

Solicitudes

Solicitude xeral para efectos distintos aos das certificacións de notas e de matrícula.

Formulario para a solicitude dunha certificación académica ou de matrícula.

No prazo de dous ou tres días o solicitante recibirá no seu correo o documento asinado electrónicamente.