Menú Cerrar

CSIMS02 | Realización | réxime ordinario

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD
CSIMS02 - REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS
 CÓDIGO E NOME DO MÓDULO
HORAS
MP0910 . Medios técnicos audiovisuais e escénicos 292
MP0906 . Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais
UF1: planificación da montaxe de audiovisuais
UF2: planificación da posprodución de audiovisuais
186
MP0904 . Planificación da realización en televisión160
MP0908 . Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos160
MP0902 . Planificación da realización en cine e vídeo160
MP0912 . Formación e orientación laboral
UF1: prevención de riscos laborais.
UF2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
 107
 CÓDIGO E NOME DO MÓDULOHORAS
MP0903 . Procesos de realización en cine e vídeo157
MP0907 . Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais
– UF 1: realización da montaxe de audiovisuais
– UF 2: realización da posprodución de audiovisuais
140
MP0905 . Procesos de realización en televisión140
MP0909 . Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos140
MP0913 . Empresa e iniciativa emprendedora 53
  
MP0914 . Formación en centros de traballo384
MP0911 . Proxecto de realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos26