Menu Close

CSIMS01 | Produción

Produción de audiovisuais e espectáculos
 HORAS
Planificación de proxectos audiovisuais 
– UF1: valoración do proxecto audiovisual
– UF2: recursos do proxecto audiovisual
– UF3: planificación e orzamento da produción do proxecto audiovisual
266
Planificación de proxectos de espectáculos e eventos213
Medios técnicos audiovisuais e escénicos  187
Recursos expresivos audiovisuais e escénicos 187
Formación e orientación laboral
– UF1: prevención de riscos laborais.
– UF 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
107
 HORAS
Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos  
– UF1:normativa legal e administración económica do proxecto audiovisual ou espectáculo
– UF2: explotación comercial do proxecto audiovisual ou espectáculo
175
Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
– UF 1:selección e xestión dos recursos dun proxecto audiovisual
– UF 2: control e verificación dos procesos de traballo do proxecto audiovisual
157
Xestión de proxectos de televisión e radio
– UF 1: xestión de proxectos de televisión

– UF 2: xestión de proxectos de  radio
140
Xestión de proxectos de espectáculos e eventos105
Empresa e iniciativa emprendedora53
  
Formación en centros de traballo384
Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos
26