Menú Cerrar

CSIMS01 | Produción | réxime ordinario

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD
CSIMS01 - Produción de audiovisuais e espectáculos
CÓDIGO E NOME DO MÓDULOHORAS
MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais 
– UF1: valoración do proxecto audiovisual
– UF2: recursos do proxecto audiovisual
– UF3: planificación e orzamento da produción do proxecto audiovisual
266
MP0918.  Planificación de proxectos de espectáculos e eventos213
MP0910.  Medios técnicos audiovisuais e escénicos  187
MP0920.  Recursos expresivos audiovisuais e escénicos 187
MP0923. Formación e orientación laboral
– UF1: prevención de riscos laborais.
– UF 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
107
CÓDIGO E NOME DO MÓDULOHORAS
MP0921. Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos  
– UF1:normativa legal e administración económica do proxecto audiovisual ou espectáculo
– UF2: explotación comercial do proxecto audiovisual ou espectáculo
175
MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
– UF 1:selección e xestión dos recursos dun proxecto audiovisual
– UF 2: control e verificación dos procesos de traballo do proxecto audiovisual
157
MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio
– UF 1: xestión de proxectos de televisión

– UF 2: xestión de proxectos de  radio
140
MP0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos105
MP0924. Empresa e iniciativa emprendedora53
  
MP0925. Formación en centros de traballo384
MP0922. Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos
26