Menu Close

Acceso á universidade dende a FP

INSCRICIÓN ABAU CONVOCATORIA ORDINARIA para alumnado de f.p.
curso 2020/2021- PARTE ESPECÍFICA

A Comisión Interuniversitaria de Galicia comunica a apertura do proceso de matricula ordinaria para alumnado de Ciclos Formativos de grao superior de centros de Galicia.

PROCESO MATRÍCULA ORDINARIA

PERÍODO DE MATRÍCULA DO 7 AO 25 DE MAIO

Matrícula anticipada on line para a realización da proba de ABAU do estudantado que ten superado o Bacharelato ou FP.

O alumnado de FP que desexe matricularse na proba de Avaliación do Bacharelato para Acceso á Universidade (ABAU) deberá facelo mediante o procedemento de matrícula anticipada establecido na Convocatoria ordinaria de matrícula ABAU 2021.

 1. O alumnado que ten finalizada a FP e ten conta de usuario en Nerta fará a súa matrícula a través da mesma https://www.edu.xunta.es/nerta/
 2. No caso de alumnado pertencente a centros de Galicia que estea en disposición de acadar o título de Técnico Superior de FP, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou Técnico Deportivo Superior ou equivalente na convocatoria de xuño de 2021, aínda que estea pendente da finalización da Formación en centros de Traballo (FCT) que non levan cualificación numérica:

a) O Centro ten que traspasar o expediente de XADE a Nerta, co fin de que no expediente académico xa conste a superación de todos os módulos que compoñen o ciclo formativo de que se trate, a excepción dos módulos sinalados no punto 4 do artigo 27º da Orde do 24 de marzo de 2011.

b) O alumnado deberá enviar por correo electrónico ao LERD correspondente os documentos comúns para este alumnado (Base terceira, 1.3. Procedemento e Documentación):

 1. Fotocopia do DNI ou Pasaporte.
 2. Impreso oficial de matrícula na ABAU debidamente cumprimentado (datos persoais, académicos e de matrícula para a ABAU) que poderá baixar da páxina web da CIUG.
 3. Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula ou, no seu caso, documentación que acredite a exención destes, segundo o estipulado nesta convocatoria de matrícula.

PROCEDEMENTO E DOCUMENTACIÓN

A matrícula anticipada realizarase a través da aplicación informática Nerta e, de non ser posible, enviarase a documentación por correo electrónico ao correspondente Lugar de Entrega e Recollida de Documentación que procederá a súa matrícula.

LERD 3
Campus de Elviña – A Coruña
lerdcoruna@udc.es

881 011 190
881 011 192
881 011 356
881 012 358
881 012 388

Só excepcionalmente poderá facerse in situ, previa cita, nos LERD habilitados

O alumnado dos Centros de Galicia que ten os seus datos académicos informatizados na aplicación Nerta e con conta de usuario fará a súa matrícula a través da mesma (https://www.edu.xunta.es/nerta/).

Coa realización da matrícula en Nerta, xerarase o impreso de liquidación para o ingreso dos prezos públicos. O alumnado pode acceder á súa conta e realizar o pagamento das taxas de forma telemática, utilizando unha tarxeta de crédito. Este pagamento xa se reflicte de forma automática en Nerta, sen necesidade de enviar xustificante.

Se decide realizar o pagamento nunha oficina bancaria, debe imprimir o impreso de liquidación.

Unha vez aboados os prezos deberá enviar copia do xustificante de ingreso ao LERD correspondente para que reflictan a realización do pagamento en Nerta, dentro do prazo de matrícula.

Recoméndase o ingreso a través da pasarela de pagamento porque se reflicte de forma automática en Nerta.

O alumnado con dereito a exencións tamén debe enviar copia da xustificación por correo electrónico ao LERD correspondente, dentro do prazo de matrícula.

O Alumnado que non ten conta de usuario en Nerta deberá enviar por correo electrónico ao LERD correspondente a seguinte documentación cos seus datos persoais e académicos para dar de alta a súa matrícula.

Documentos comúns para este alumnado:

 1. Fotocopia do DNI ou Pasaporte.
 2. Impreso oficial de matrícula na ABAU debidamente cumprimentado (datos persoais, académicos e de matrícula para a ABAU) que poderá baixar da páxina web da CIUG.
 3. Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula ou, no seu caso, documentación que acredite a exención destes, segundo o estipulado nesta convocatoria de matrícula.

HORARIO DOS EXAMES E NORMAS DE REALIZACIÓN

HORARIO

 MARTES 8 XUÑO  MÉRCORES 9 DE XUÑOXOVES 10 DE XUÑO
9:00-10:00Presentación9:00-10:30Lingua Galega e Literatura IIBioloxía Historia do Arte
10:00-11:30Historia de España10:30-11:00DescansoDescanso
11:30-12:00Descanso11:00-12:30Primeira Lingua Extranxeira II

Fisica Xeografía
Cultura Audiovisual II

12:00-13:30Lingua Castelá e LiteraturaII12:00-13:00DescansoDescanso
13:30-15:30Descanso13:00-14:30Matemáticas II
Latín II
Xeoloxía
Historia de Filosofía
15:30-17:00Matemáticas Aplicadas CC.SS.
Fundamentos de Arte II
14:30-16:00DescansoDescanso
17:00-17:30Descanso16:00-17:30Debuxo Técnico II
Segunda Língua Extranxeira II
 
17:30-19:30Economía e Empresa
Deseño
17:30-18:00Descanso
 18:-19:30Química
Grego II

NORMAS

Enlace coas normas de realización e protocolo covid:  https://ciug.gal/PDF/PROTOCOLO_ABAU_2021.pdf

Todo o alumnado deberá acudir á presentación o primeiro día das probas ás 9.00 horas da mañá e despois presentarse a realizar os exercicios á hora sinalada para o comezo de cada un deles.

O alumnado que só se examine da parte voluntaria e non teña erros na súa matrícula pode presentarse no momento de realizar os exames.

Para realizar os exames, o alumnado deberá levar consigo:

 • DNI ou documento identificativo: pasaporte, permiso de residencia etc.
 • Resgardo de Matrícula e xustificante de pago
 • Bolígrafo ou pluma de tinta indeleble azul ou negra.
 • Material axeitado para realizar o exercicio correspondente á materia de Debuxo técnico II e Deseño, así como o dicionario de latín-español ou grego-español e unha calculadora (véxanse as indicacións máis abaixo).

En función da situación sanitaria do momento a CiUG dará instrucións sobre os requirimentos que debe cumprir o alumnado para acceder aos lugares de exame.

No momento da presentación, o tribunal asignaralle un posto de exame a cada alumno/a.

CALCULADORAS

Poderase utilizar a calculadora exclusivamente nos exercicios de Matemáticas II, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, Física, Química e Economía da empresa.

 • Permitirase usar calculadoras non programables e que non teñan capacidade gráfica.
 • Non poderá haber nada escrito nas calculadoras ou nas súas fundas.
 • No caso de dúbida sobre a validez dun determinado modelo de calculadora, o tribunal requiriralle ao alumno ou alumna a calculadora para valorar as súas características.

De comprobarse que a calculadora é programable ou con capacidade gráfica, retiráselle e non se lle permitirá usar outro dispositivo aínda que este cumpra os requisitos.

MATERIAL NON PERMITIDO

 • Non está permitido o uso de teléfonos móbiles, reloxos intelixentes (smartwatch) ou calquera outro dispositivo electrónico.
 • No caso dos reloxos intelixentes, lémbrase que tampouco poden utilizarse en modo reloxo convencional.

Os/os vogais das comisións delegadas terán especial coidado en que no posto de exame o alumnado non teña consigo estes dispositivos electrónicos, agás as calculadoras non programables e sen capacidade gráfica permitidas.

A presenza de material non permitido no posto de exame será motivo de medida disciplinaria: instarase o alumno a saír da aula e o exame será cualificado con 0 puntos.

COPIA E SANCIÓNS

No caso de que un membro do tribunal detecte algún alumno ou alumna copiando ou non respectando estas instrucións, despois da súa correcta identificación, instarase a saír da aula e o exame será cualificado con 0 puntos.

Ademais, a comisión organizadora das probas determinará as posibles sancións que se lle aplicarán, que poden implicar a anulación total da ABAU