Menu Close

Acceso á universidade dende a FP

inscrición nas A.B.A.U. para alumnado de FP
convocatoria 2022

MATRÍCULA ANTICIPADA

PRAZO. Do 7 ao 25 de maio.

QUÉN PODE MATRICULARSE?
C) Alumnado de FP de anos anteriores que estea en posesión do título de Técnico Superior de FP…

G) Alumnado de Formación Profesional pertencente a centros de Galicia que estea en disposición de acadar o título de Técnico Superior de FP, … na convocatoria de xuño do curso 2021/22, aínda que estea pendente da finalización da Formación en centros de Traballo (FCT) e, se é o caso, o módulo de proxecto, e desexe mellorar a súa nota de acceso á universidade mediante a realización da Parte Voluntaria. Os resultados estarán condicionados á superación da FCT e/ou proxecto. […]

PROCEDEMENTO DE MATRICULACIÓN

APLICACIÓN NERTA
A matrícula anticipada realizarase a través da aplicación informática Nerta 

 • De non ser posible, enviarase a documentación por correo electrónico ao correspondente Lugar de Entrega e Recollida de Documentación que procederá á súa matrícula.
 • excepcionalmente poderá facerse in situ, previa cita, nos LERD habilitados en cada un dos sete campus de Galicia
 • O alumnado dos Centros de Galicia que ten os seus datos académicos informatizados na aplicación Nerta e con conta de usuario fará a súa matrícula a través desta aplicación.

TAXAS DE MATRÍCULA
Coa realización da matrícula en Nerta, xerarase o impreso de liquidación para o ingreso dos prezos públicos.

 • O alumnado pode acceder á súa conta e realizar o pagamento das taxas de forma telemática, utilizando unha tarxeta de crédito. Este pagamento xa se reflicte de forma automática en Nerta, sen necesidade de enviar xustificante.
 • Se decide realizar o pagamento nunha oficina bancaria, debe imprimir o impreso de liquidación para presentar na entidade bancaria. Unha vez aboados os prezos deberá enviar copia do xustificante de ingreso ao LERD
  correspondente para que reflictan a realización do pagamento en Nerta, dentro do prazo de matrícula.
 • Recoméndase o ingreso a través da pasarela de pagamento dado que destes xeito queda reflectido de forma automática en Nerta.
 • O alumnado con dereito a exencións tamén debe enviar copia da xustificación por correo electrónico ao LERD correspondente, dentro do prazo de matrícula.

ALUMNADO SEN CONTA NERTA
O Alumnado que non teña conta de usuario en Nerta deberá enviar por correo electrónico ao LERD correspondente a seguinte documentación cos seus datos persoais e académicos para dar de alta a súa matrícula.

 1. Fotocopia do DNI ou Pasaporte.
 2. Impreso oficial de matrícula na ABAU debidamente cumprimentado (datos persoais, académicos e de matrícula para a ABAU) que poderá baixar da páxina web da CIUG.
 3.  Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula ou, no seu caso, documentación que acredite a exención destes, segundo o estipulado nesta convocatoria de matrícula. Máis información neste apartado no tríptico…

PREZOS, EXENCIÓNS E AXUDAS

O importe do prezo de matrícula para estas probas é de: 63,67 euros.

En caso de exencións os prezos serán:

Familia numerosa Categoría Xeral  – 31,84 euros
Familia numerosa Categoría Especial –  Gratuíta
Persoas con discapacidade (>= 33%) e vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero –  Gratuíta

 

LISTAXE DE MATRICULADOS

 • A data de publicación da listaxe de matriculados será o 25 de maio.
 • O alumnado deberá revisar os seus datos e se detecta algún erro poderá interpoñer, no seu centro, reclamación, ata as 14.00 horas dese día.
 • A partir do 26 de maio o alumnado poderá consultar en Nerta a súa matrícula na ABAU

EXAMES

DATAS E HORARIOS
Os exames terán lugar os días 7, 8 e 9 de xuño, en xornada de mañá e tarde os tres días.

PRESENTACIÓN
Todo o alumnado deberá acudir ao acto de presentación o primeiro día das probas ás 9.00 horas da mañá e despois presentarse a realizar os exercicios á hora sinalada para o comezo de cada un deles.
O alumnado que só se examine da parte voluntaria e non teña erros na súa matrícula pode presentarse no momento de realizar os exames correspondentes.

NORMAS DE REALIZACIÓN
Para realizar os exames, o alumnado deberá levar consigo:

• DNI ou documento identificativo: pasaporte.
• Resgardo de Matrícula e xustificante de pagamento

• Bolígrafo ou pluma de tinta indeleble azul ou negra

• Material axeitado para realizar o exercicio correspondente á materia de Debuxo técnico II e Deseño, así como o dicionario de latínespañol ou gregoespañol e unha calculadora.

Ao empezar as probas, o alumnado recibirá un xogo de adhesivos de código de barras que o identifica.
Os exames son anónimos e non poden asinarse nin deberán presentar marcas de ningún tipo (fluorescentes, subliñados en cor etc.) que poidan permitir unha eventual identificación persoal. Non observar esta norma pode ser causa de anulación do exame.

MATERIAIS DE EXAME
Materiais de exame permitidos e non permitidos. Consulta no tríptico…

CUALIFICACIÓNS

PUBLICACIÓN
As cualificacións obtidas polo alumnado faranse públicas na Internet o día 16 de xuño, a partir das 20.00 horas. O día 23 de xuño faranse públicas as cualificacións definitivas despois da resolución das solicitudes de revisión (a partir das 20:00 horas).

REVISIÓN
O alumnado poderá solicitar a revisión da cualificación obtida nun ou en varios exames no prazo de tres días contados a partir da data de publicación das cualificacións (17 a 21 de xuño ata as 14:00h)
Neste proceso de revisión as modificacións das cualificacións poden ser tanto á alza como á baixa.

As solicitudes de revisión poderanse facer a través da aplicación informática Nerta, empregando o seu código de acceso. O alumnado deberá gardar copia da súa solicitude en calidade de resgardo e xustificación de presentación desta.
Procedemento no tríptico..

ALUMNADO CON NEAE

Dependendo do número e tipo de solicitudes, así como da natureza da adaptación necesaria, os exames para o alumnado con discapacidade e/ou Necesidade de Apoio Educativo, matriculado na ABAU, que expresamente o solicite e o acredite convenientemente segundo o procedemento de actuación establecido pola CIUG levaranse a cabo, única e exclusivamente, nas Comisións Delegadas.

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN (PREINSCRICIÓN) EN TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS EXISTENTES NASUNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA CURSO 2021/22

PREINSCRICIÓN

SOLICITUDE ORDINARIA. Do 22 ao 30 de xuño ás 14 h.

MODIFICACIÓN DAS SOLICITUDES. Do 24 ao 26 de xullo ás 14 h. Só para aqueles estudantes que están na lista de espera e non foron convocados a matrícula en ningunha das titulacións solicitadas despois dos 4 primeiros chamamentos.

Onde?
https://www.edu.xunta.es/nerta

MATRÍCULA CONVOCATORIA ORDINARIA

1º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 8 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 9 A 12 DE XULLO

2º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 14 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 15 A 16 DE XULLO

3º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 20 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 21 A 22 DE XULLO

4º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 23 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 24 A 27 DE XULLO

5º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 29 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 30 DE XULLO A 2 DE AGOSTO.

6º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 3 AGOSTO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 4 A 5 DE AGOSTO

7º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 6 AGOSTO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 7 A 10 DE AGOSTO

8º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 11 AGOSTO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 12 A 13 DE AGOSTO

NOTA IMPORTANTE: Os días festivos non hai soporte para resolver os problemas que poidan xurdir.

Suxírese que se faga a matrícula no primeiro día do prazo para poder resolver calquera incidente que poida xurdir. Durante o período de matrícula, o alumnado que non se matricule, deberá confirmar o interese en seguir nas listaxes da CiUG (de non confirmalo, entenderase que xa non ten interese nas titulacións solicitadas e decaerá nos seus dereitos).

PROCESO DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA. PREGUNTAS FRECUENTES

1) Cantas titulacións podo solicitar?

Podes solicitar un máximo de cinco titulacións diferentes e un máximo de dez solicitudes se algunhas son repetidas. Non é obrigatorio solicitar o máximo de titulacións, é dicir, unha persoa pode solicitar unha única titulación do sistema universitario de Galicia.

2) É importante a orde en que solicito as titulacións?

Si. A orde ten a máxima importancia, porque a admisión faise de acordo coa orde solicitada e non se pode cambiar unha vez iniciado o proceso.

3) Que debo facer se me convocan nunha titulación e todas as que solicitei con maior preferencia aparecen como pechadas?

Neste caso tes que matricularte. As titulacións que solicitaches con menor preferencia xa aparecen liberadas e, se non te matriculas, a túa praza será ocupada pola seguinte persoa na listaxe de agarda e quedas fóra do sistema.

4) Que debo facer se me convocan nunha titulación pero eu marquei outra(s) con maior preferencia e aínda non está(n) pechada(s)?

Nese caso debes volver a confirmar que segues interesado en permanecer nas listaxes da CiUG.

Se cambiaches de idea e desexas matricularte na que estás convocada/o podes facelo pero acabas o proceso. Xa non podes cambiar de matrícula.

As que marcaches con maior preferencia e que están pechadas, neste momento do proceso de admisión é como se non as solicitases.

Se estás convocado para matricularte nunha titulación e todas as que solicitaches con maior preferencia están pechadas tes que matricularte, de non facelo perdes todos os teus dereitos de matrícula.

Despois de cada chamamento, se non te matriculas, debes volver a confirmar que segues interesado en permanecer nas listaxes da CiUG.

5) Ata cando podo estar en listaxe de agarda dunha titulación?

Se despois de cada chamamento volves confirmar que segues interesado/a en seguir nas listaxes da CIUG, podes agardar sen matricularte noutra ata que a titulación apareza como pechada.

6) O estudantado de ciclos formativos de grao superior accede á universidade coa súa cualificación de admisión en igualdade de condicións ca o estudantado de bacharelato ou hai unha porcentaxe de prazas exclusiva para FP?

Acceden en igualdade de condicións. Non hai unha porcentaxe específica para FP.

7) Son un/unha estudante de ciclos formativos de grao superior e o meu ciclo non está relacionado cun determinado grao universitario. Podo acceder a el?

Si. A vía de acceso desde un ciclo formativo de grao superior permite acceder a calquera grao universitario, considerando como primeiro criterio de admisión a cualificación final do ciclo mais a suma das cualificacións ponderadas da fase voluntaria.

+info:

https://ciug.gal/gal
https://ciug.gal/gal/faq-acceso