Menu Close

Probas Libres

curso 2020/2021

As probas libres dan acceso á obtención do título de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional mediante a realización de probas teóricas e prácticas por cada módulo no mes de xuño.

Xefatura do departamento Orientación | Alfonso Villares |  orientacion.cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal
Xefatura do departamento Acreditación e Probas | Juan Alberto Bellón López

CONVOCATORIA PARA A XORNADA DE ACOLLEMENTO

Convocatoria xornada de acollemento aos candidatos as probas libres

Data, hora e aula:

 • Venres 4 de xuño de 2021
 • 11:30 horas
 • Aula ICTI1 (1º de imaxe)

Orde do día:

 1. Información sobre o proceso de probas libres
 2. Entrega das programacións dos distintos módulos nos que o alumno/a está matriculado.
 3. Datas de celebración das probas.
 4. Instrucións relativas ao desenvolvemento das probas.
 5. Rogos e preguntas

Convocante:

Juan Alberto Bellón López
Xefatura de acreditacións e probas

REQUISITOS

CUMPRIR ALGUNHA DAS CONDICIÓNS DE ACCESO A CICLOS e ademais:

 • Ter vinte anos (20), para os títulos de técnico superior, ou dezanove (19) anos no caso de posuír xa o título de técnico.
 •  Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Excepcionalmente, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas poderán matricularse para a realización das probas libres en módulos profesionais do mesmo ciclo formativo sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba ata un máximo de tres módulos.

Tamén poderán matricularse de xeito excepcional, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, ás persoas que superasen o módulo de Formación en centros de traballo, e no caso dos ciclos de grao superior tamén o módulo de Proxecto, nos períodos extraordinarios establecidos no artigo 6.4 da Orde do 28 de febreiro de 2007, de setembro-decembro e de xaneiro-marzo, do mesmo curso escolar en que teña lugar a convocatoria de probas libres.

Coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

 • Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

PRAZO E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • Presentación de solicitudes 19 ao 30 de abril ata as 13:00 h
 • Listaxe provisional de solicitudes 5 de maio
 • Reclamación contra a listaxe provisional 5 ao 7 de maio ata as 13.00 h
 • Listaxe definitiva de solicitudes 12 de maio
 • Listaxe de persoas adxudicadas 12 de maio
 • Matriculación 12 ao 14 de maio ata as 13.00 h
 • Liberados e adxudicación continuada 19 ao 31 de maio ata as 13.00 h

As probas realizaranse previsiblemente na segunda quincena do mes de xuño.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

A solicitude poderá realizarse mediante o asistente informático vía web.

Logo de realizada, a aplicación informática xera un impreso de solicitude.

1. No caso de solicitantes xa autenticados no contorno “edu.xunta.es” que non teñan que achegar documentación, o sistema xera un impreso xa validado, co texto de que non é necesario entregalo nun centro educativo para a súa validación. Deste xeito remataría a finalización da presentación da solicitude nas probas libres para a obtención de títulos de FP LOE. A copia impresa conservarase como resgardo da realización da solicitude.

2. En calquera outro caso, o sistema xera un impreso de solicitude que terá que ser entregado para a súa validación en calquera centro educativo de Galicia con oferta de ciclos de formación profesional sostida con fondos públicos. Se este impreso non se entrega en prazo, a solicitude non terá carácter oficial e non se considerará realizada para os efectos da admisión.

As persoas que soliciten participar nas probas libres dos módulos profesionais presentarán unha única instancia, que entregarán no centro onde se imparta o ciclo formativo solicitado en primeiro lugar.

Farase constar, por orde de preferencia, os ciclos formativos, os centros onde se impartan, e a súa oferta vinculada ata un máximo de seis opcións.

BAREMO PARA A ADMISIÓN

En caso de existir máis solicitudes que prazas ofrecidas para cada ciclo formativo, o baremo que se aplicará para seleccionar as persoas solicitantes que, cumprindo os requisitos establecidos aspiren a unha praza, será o seguinte:

 • Pola experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo dun ano nun sector produtivo directamente relacionado co ciclo formativo: 3 puntos por cada ano, ata un máximo de 15.
 • Pola experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo dun ano nun sector produtivo non relacionado co ciclo formativo: 1,2 puntos por cada ano, ata un máximo de 6 puntos
 • Por módulos xa acreditados do ciclo formativo: 2,25 puntos por cada módulo.

ORGANIZACIÓN, ESTRUTURA E DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS

As probas realizaranse previsiblemente na segunda quincena do mes de xuño.
As persoas aspirantes serán convocadas para a xornada de acollemento

ESTRUTURA DA PROBA

 • Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación
 • Segunda parte. As persoas aspirantes que superaran a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no desenvolvemento de un ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte para esta parte.

INFORMACIÓN

Rematado o proceso de matrícula, o equipo directivo do centro encargarase de organizar e coordinar unha XORNADA DE ACOLLEMENTO para as persoas matriculadas, xunto co orientador co fin de transmitir a información precisa, dar as instrucións que consideren convenientes e aclarar as dúbidas xurdidas para o mellor desenvolvemento das probas.

Os centros realizarán a baixa de oficio da matrícula da proba cando unha persoa matriculada non asista inxustificadamente á xornada de acollemento.

OFERTA DE PRAZAS PARA AS PROBAS LIBRES NO CIFP IMAXE E SON

A. Prazas vinculadas á oferta do réxime ordinario.
B. Prazas vinculadas á oferta do réxime para as persoas adultas na modalidade presencial.
C. Prazas vinculadas á oferta do réxime para as persoas adultas na modalidade a distancia

CUMPRIR ALGUNHA DAS CONDICIÓNS DE ACCESO A CICLOS e ademais:

 • Ter vinte anos (20), para os títulos de técnico superior, ou dezanove (19) anos no caso de posuír xa o título de técnico.
 •  Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Excepcionalmente, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas poderán matricularse para a realización das probas libres en módulos profesionais do mesmo ciclo formativo sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba ata un máximo de tres módulos.

Tamén poderán matricularse de xeito excepcional, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, ás persoas que superasen o módulo de Formación en centros de traballo, e no caso dos ciclos de grao superior tamén o módulo de Proxecto, nos períodos extraordinarios establecidos no artigo 6.4 da Orde do 28 de febreiro de 2007, de setembro-decembro e de xaneiro-marzo, do mesmo curso escolar en que teña lugar a convocatoria de probas libres.

Coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

 • Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.
NOTA IMPORTANTE . Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta sección contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.