Menú Cerrar

CSIMS05 | Iluminación | réxime ordinario

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | DUAL  | AFD
 
CSIMS05 - Iluminación, captación e tratamento de imaxe
CÓDIGO E NOME DO MÓDULOHORAS
MP1161 . Luminotecnia213
MP1159 . Toma de imaxe audiovisual
– UF 1: operacións de cámara plano a plano
– UF 2: operacións de cámara en plató de televisión
187
MP1164 . Toma fotográfica187
MP1162. Control da iluminación
133
MP1158 . Planificación de cámara en audiovisuais107
MP1169 . Formación e orientación laboral
– UF1: prevención de riscos laborais.
– UF 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
107
CÓDIGO E NOME DO MÓDULOHORAS
MP1167 . Gravación e edición de reportaxes audiovisuais140
MP1165 . Tratamento fotográfico dixital
– UF 1: xestión e supervisión dos procesos de dixitalización
– UF 2: tratamento dixital de imaxes
140
MP1163 . Proxectos fotográficos122
Proxectos de iluminación105
MP1166 . Procesos finais fotográficos70
MP1170 . Empresa e iniciativa emprendedora53
  
MP1171 . Formación en centros de traballo
384
MP1168 . Proxecto de iluminación, captación e tratamento de imaxe26