Menú Cerrar

Produción | Réxime A Distancia

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD

ZCSIMS01 | Produción de Audiovisuais e Espectáculos

ZSIMS03 | Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

O ciclo se imparte completo a distancia a través da plataforma FP A Distancia. A matrícula realízase por módulo.

O ciclo se imparte cos módulos de 1º curso a través da plataforma FP A Distancia. A matrícula realízase por módulo.

CÓDIGOMÓDULOHORASPRAZAS
MP0921Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos17550
MP0924Empresa e iniciativa emprendedora5350
MP0923Formación e orientación laboral10750
MP0910Medios técnicos audiovisuais e escénicos18750
MP0915Planificación de proxectos audiovisuais26650
MP0918Planificación de proxectos de espectáculos e eventos21350
MP0920Recursos expresivos audiovisuais e escénicos18750
MP0916Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia15750
MP0919Xestión de proxectos de espectáculos e eventos10550
MP0917Xestión de proxectos de televisión e radio14050
CÓDIGOMÓDULOHORASPRAZAS
MP1087Animación de elementos 2D e 3D29250
MP1086Deseño, debuxo e modelaxe para animación26750
MP1094Formación e orientación laboral10750
MP1085Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D10750
MP1090Realización de proxectos multimedia interactivos18750