Menu Close

Accións Formativas para Desempregados

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD

O curso é Presencial e de asistencia obrigatoria
Data de inicio: 4/4/2022
Data de finalización: 7/9/2022

CódigoCódigo: IMSV0308
Familia profesionalImagen y sonido
Area profesionalProducción audiovisual
Nivel de cualificación profesional3
Cualificación profesional de referenciaIMS294_3 Cámara de cine, vídeo y televisión *
Duración de la formación asociada648 horas

* RD 1200/2007 de 14 de septiembre

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad:

MF0939_3: Desarrollo del plan de captación y registro de cámara 120 horas
UF0659: Valoración y determinación de los recursos necesarios para la captación y registro de cámara80 horas
UF0660: Planificación de la captación y registro de cámara 40 horas
MF0941_3: Iluminación para producciones audiovisuales 150 horas
UF0661: Recursos de iluminación para proyectos audiovisuales50  horas
UF0662: Diseño de proyectos de iluminación audiovisual 60 horas
UF0663: Control de la iluminación durante el registro de imágenes en proyectos
audiovisuales
 40 horas
MF0942_3: Captación de imagen audiovisual160 horas
UF0664: Operaciones con cámara para la captación en cine y vídeo60 horas
UF0665: Captación para televisión con equipos ligeros60 horas
UF0666: Prevención de riesgos laborales en la captación de cámara40 horas

 Ainda sen convocatoria

REQUISITOS DE ACCESO.
Para acceder á formación, as persoas aspirantes deberán aportar a seguinte documentación e cumprir
algún dos requisitos de nivel 3 seguintes:

 • Tarxeta de demanda de emprego actualizada.
 • Fotocopias cotexadas da documentación solicitada
 • Certificado de profesionalidade de nivel 3
 • Certificado de profesionalidade de nivel 2 da misma familia e área profesional.
 • Título de bacharelato LOE. Título de Bacharelato LOXSE. COU. PREU. Segundo curso doBacharelato experimental de reforma das ensinanzas medias (REM).
 • Título de técnico de grao medio e ter superado un curso de formación específico para oacceso a ciclos de grao superior en centros públicos ou privados autorizados pola administración educativa.
 • Ter superada a proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior.
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclo formativos de grao superior.
 • Título de técnico superior (ciclo formativo de grao superior).
 • Título de técnico especialista (FP2)
 • Título de perito mercantil
 • Título de Bacharelato laboral superior do plan do ano 1963.
 • Título de técnico superior de artes plásticas e deseño (segundo a especialidade cursada).
 • Título de técnico deportivo superior (segundo á modalidade).
 • Título de mestre ou mestra industrial.
 • Título de graduado ou graduada en cerámica e artes plásticas.
 • Ter superada a proba de acceso a universidade para maiores de 25 ano ou para maiores de45 anos.
 • Ter superados estudos regrados e probas do sistema educativo que se recollen no anexo VI na resolución da convocatoria.
 • Outros estudos declarados equivalentes a efectos académicos con algún dos anteriores ou estudos superiores a estes.